Laatst bewerkt: 5 november 2003

Opmerkingen naar aanleiding van het projectplan


Op deze pagina vind je een toelichting op het projectplansjabloon dat je moet gebruiken bij het schrijven van het projectplan.


1. Ideefase:

In het projectplan moet je de volgende onderdelen beschrijven:

a. Titel van het object 
            (mag geen probleem zijn)

b. Aanleiding en doel 

kort verslag van de ideefase om te laten zien dat je de opdracht 100% begrepen hebt

c. Projectresultaat

expliciet noemen van de producten die je zult leveren. Dat moet het resultaat zijn van je werk in de definitiefase. Dat moet vrij uitgebreid en gedetailleerd zijn. Lever je minder dan gevraagd, dan moet je dat met argumenten verdedigen. Lever je méér, dan ben je commercieel niet verstandig bezig: of je wordt te duur of je bent een dief van eigen portemonnee.

    d. Verder moet je van de verschillende fasen de projectactiviteiten opnemen. 

2. Definitiefase:


a. planning van het definitiewerk met betrekking tot de producten die in punt 1c genoemd zijn. Zorg voor een goede uitsplitsing van producten en taken. Werk niet aan meer producten tegelijkertijd, maar beperk je tot één product per tijdsdeel;

b. begroting maken voor het plannen. Omdat je misschien helemaal geen idee hebt van de verschillende kosten, zal hier bij de beoordeling niet al te veel waarde aan gehecht worden;

c. de bemensing en de hoeveelheid tijd horen natuurlijk thuis bij punt 2a. Desondanks is het goed om vanuit beide perspectieven een schema te maken;

d. de organisatie en de informatiestromen: bedenk hierbij dat deze begrippen slaan op de organisatie van het project; niet op de organisatie van het bedrijf. In een groepje van 3 of 4 personen zul je weinig informatiestromen hebben. Houd goed in de gaten wie er in de externe organisatie zitten en wie in de interne;

e. garantie voor kwaliteit: niet eenvoudig te beschrijven in deze fase. Dit onderdeel moet met name blijken uit de onderlinge informatieverstrekking en de hoeveelheid contactmomenten die je nodig acht;

f. Tip: plan meer dan één contactmoment in deze fase. Dan raak je niet in de problemen als je eerste definities niet helemaal overeen komen met alle wensen. Komen ze daarmee wel overeen, dan boek je onmiddellijk tijdwinst. 

3. Ontwikkelfase:

a. plan de werkzaamheden opnieuw per (deel)product. Stel mijlpalen vast. Nooit aan meer dan één product tegelijkertijd. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van de kwaliteit;

b. begroten: zie opmerking bij 2b;

c. bemensing en hoeveelheid tijd: zie 2c;

d. de organisatie en de informatiestromen: zorg voor voldoende tijdstippen voor communicatie binnen het team. Zorg voor contactmomenten als mijlpalen bereikt zijn. De projectleider moet per se controleren of alle geplande afspraken nagekomen zijn;

e. kwaliteitsbewaking: moet onder andere op mijlpaalmomenten plaatsvinden.

f. Tips:

A. Zorg hier voor cycli (iteratie), zoals ook bij 2f voorgesteld is;

B. mocht de tijd te krap gepland te zijn, probeer dan niet een tweede deelproject alvast te beginnen, maar besteed vooral aandacht aan de kwaliteit van het lopende deelproject. Beter weinig dat goed is, dan veel dat na verloop van tijd waardeloos is. De projectleider moet medewerkers die zonder toestemming een mijlpaal gepasseerd hebben, terugfluiten (moeilijk, maar noodzakelijk: hierin onderscheidt de échte projectleider zich van anderen). 


4. Nazorgfase

a. plan de implementatie en de evaluatie;

b. begroten: zie opmerking bij 2b;

c. de bemensing en de hoeveelheid tijd: niet te veel, vanwege kostenaspect, niet te weinig om serieus over te blijven komen;

d. bedenk goed welke informatiestromen er over blijven. Binnen de projectgroep (als die nog bestaat) zal niet veel communicatie meer nodig zijn;

e. kwaliteitsbewaking: moet vooral op de evaluatiemomenten plaatsvinden. Denk aan je goede naam in verband met mogelijke vervolgopdrachten.

Terug


Download een update in Word van deze pagina hier.